Dã Ngoại 8-3-2015 Tại Con Sẻ Tre  

Xin lỗi!

Nguồn: nvtroi.khanhhoa.edu.vn