Hình ảnh hoạt động Văn hóa Thể thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014  

Xin lỗi!

Nguồn: nvtroi.khanhhoa.edu.vn